Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017 i Bostadsföreningen Solhjulet.

Måndagen den 22 maj 2017 klockan 19:00 i Edsbergskyrkans föresamlingssal, Edsberg.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av protokollförare

4. Val av två justeringsmän

5. Upprättande av förteckning över närvarande och fastställande av röstlängd

6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

7. Styrelsens årsredovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fråga om användande av överskott eller  täckande av underskott

12. Föredragning av budget innevarande år

13. Fråga om arvoden för styrelse, revisorer och valberedning

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och suppleanter

16. Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

17. Av medlemmarna i stadgeenlig ordning anmälda ärenden

1. Portkod

2. Portkod

3. Elektronisk tvättstugebokning

4. Glasåtervinning vid höghuset

5. Ombudsröstning genom alla

6. Bok med alla regler för föreningen

18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden

19. Avslutning av stämman

 

Du finner årsredovisningen här »